Alko­hol a aktywność

alkoholCzy wiesz, ze coraz wię­cej kobiet zaczyna dorów­ny­wać męż­czy­znom pod wzglę­dem ilo­ści wypi­ja­nego alko­holu? Ponad to dowie­dziono, ze ludzie któ­rzy dużo tre­nują rów­nie dużo piją. Dla­czego? Praw­do­po­dob­nie dla­tego, że  zarówno wysi­łek fizyczny jak i alko­hol pobu­dzają wydzie­la­nie dopa­miny. Być może rów­nież dla­tego, że spor­towcy chcą szyb­ciej wypo­cić kaca, spa­lić puste kalo­rie i wró­cić do formy.

Przyj­muje się, że umiar­ko­wane spo­ży­cie alko­holu (1 drink dzien­nie dla kobiet, góra dwa dla męż­czyzn) ma wręcz korzystny wpływ na zdro­wie. Osoby trzy­ma­jące się takich limi­tów żyją dłu­żej niż abstynenci.

A w Syl­we­stra? No cóż, jeśli w pozo­stałe dni nie pijesz, to ustal sobie limit np. na 4 drinki. Ponad to:

-         nie pij na pusty żołądek

-         pomię­dzy drin­kami rób mini­mum 30 minu­towe odstępy

-         w mię­dzy­cza­sie  popi­jaj wodę, naj­le­piej z cytryną

-         możesz zażyć śro­dek antykacowy

Brak moty­wa­cji do limi­to­wa­nego picia? Oto nie­które powody do przyhamowania:

-         alko­hol wypłu­kuje z orga­ni­zmu wita­miny i mikro­mi­ne­rały, stąd póź­niej wzmo­żony apetyt

-         odwad­nia, przez co zmniej­sza wydolność

-         podraż­nia ściany żołądka, tym samym pogar­sza­jąc wchła­nia­nie sub­stan­cji odżywczych

-         obciąża wątrobę, która i tak ma dużo pracy z kon­ser­wan­tami i barw­ni­kami na co dzień

-         zużywa zapasy gli­ko­genu, stąd wyczerpanie

-         spo­wal­nia spa­la­nie tłusz­czu, więc szyb­ciej się tyje

-         osła­bia jakość snu, więc nawet po paru godzi­nach jest się nadal zmęczonym…

Więc dobrej zabawy i miłego dnia następ­nego życzy Fizjoinformator!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem − = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>