kolka obraz

Kolka.

Wielu z nas zna ten ostry kłu­jący ból pod żebrami, który czę­sto poja­wia się pod­czas wysiłku fizycz­nego takiego jak bie­ga­nie czy aero­bik. Tak to znana nam wszyst­kim kole­żanka Kolka. Jakie są przy­czyny kolki? Na...
senior

Gero­ki­ne­zjo­lo­gia

Zja­wi­sko coraz dłuż­szego życia  w obec­nych cza­sach demo­gra­fo­wie nazwali już ‘’bombą geria­tryczną’’, gdyż jego kon­se­kwen­cje będą doty­czyć wszyst­kich dzie­dzin życia i gospo­darki. Ludzie żyją śred­nio 30 lat...