Jazda na rowerze.

rower 1Nie od dziś wia­domo, że ruch to zdro­wie a w zdro­wym ciele zdrowy duch. Nie wszy­scy lubią bie­ga­nie, ale prze­cież nie każdy musi bie­gać. Jak nie bie­ga­nie to co? Tylko dwa koła, ale za to ile korzy­ści. Dziś parę słów na temat jazdy na rowerze.

Tre­ning na rowe­rze to przede wszyst­kim ogól­no­ro­zwo­jowa forma ruchu, którą może upra­wiać wła­ści­wie każdy.

Co nam daje rower?

  • Dosko­nały tre­ning mię­śni– mówiąc któtko zwięk­sza się ich wytrzy­ma­łość, popra­wia się szyb­kość i moc gene­ro­wana przez mię­śnie koń­czyn dol­nych. Wysmu­klają się łydki i napi­nają mię­snie ud, wzmac­niają się mię­śnie obrę­czy koń­czyny dol­nej. Zmniej­sza się rów­nież ryzyko wystę­po­wa­nia żyla­ków. Kształ­tują  się mię­snie brzucha.
  • Popra­wia się wydol­ność– cho­dzi to przede wszyst­kim o zdol­ność przy­swa­ja­nia przez nasz orga­nizm tlenu ( wzrost naszego pułapu tle­no­wego VO2max). Jest to istotna wia­do­mość, bo z wie­kiem i z bra­kiem aktyw­no­ści ta cecha maleje w orga­ni­zmie czło­wieka. A co za tym idzie wzra­sta ryzyko miaż­dżycy i cho­rób serca. Regu­larna jazda na rowe­rze przy­czy­nia się także do obni­że­nia war­to­ści tętna spoczynkowego
  • Pomaga nam pozbyć się zbęd­nych kalo­rii (godzina jazdy z pręd­ko­ścią zbli­żoną do 20km/h to około 600cal). Jest, zatem pomocny w walce z nad­wagą.  
  • Wpływ na samo­po­czu­cie i psy­chikę człowieka-przebywanie na świe­żym powie­trzu popra­wia wygląd cery i spra­wia, że wyglą­damy rześko i młodo. Popra­wia się nasze samo­po­czu­cie a dodat­kowo reak­cje hor­mo­nalne w postaci wyrzutu endor­fin pozwa­lają na zmianę naszego stanu psy­chicz­nego. 
  • Pomocny w reha­bi­li­ta­cji– https://www.fizjoinformator.pl/jazda-na-rowerze-w-rehabilitacji-stawu-kolanowego/
  • Nie obciąża sta­wów– ale za to dosko­nale odży­wia chrząstkę sta­wową , może być zatem dobra formą ruchu u osób z pro­ble­mami bólo­wymi sta­wów kola­no­wych czy skokowych.
  • Jest atrak­cyjną formą spę­dze­nia czasu z rodziną i przy­ja­ciółmi, nawet malu­chy mogą podró­żo­wać z rodzi­cem, umiesz­czone w spe­cjal­nym siodełku.
  • Jest przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska .
  • Nie sto­isz w korkach
  • Oszczę­dzasz pie­nią­dze na ben­zy­nie i biletach 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>