Leki prze­ciw­bó­lowe po operacji.

source link LekiBól poope­ra­cyjny wynika z inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej i naru­sze­nia tka­nek, dla­tego nie ma się co oszu­ki­wać – sam nie minie. Wielu pacjen­tów w pierw­szych dobach po zabiegu pró­buje unik­nąć lub zmi­ni­ma­li­zo­wać dawkę zale­co­nych leków prze­ciw­bó­lo­wych. Zwy­kle koń­czy się to poda­niem ich dużo więk­szej ilo­ści czy moc­niej­szych środ­ków kilka godzin później.

Należy pamię­tać, że ból łatwiej jest opa­no­wać far­ma­ko­lo­gicz­nie na początku poja­wie­nia się, a nie gdy się już mocno roz­wi­nie. Żaden lek nie działa natych­miast – więc zamiast zwle­kać, lepiej jest zażyć zle­cone środki już na początku obja­wów, gdyż i tak minie spora chwila zanim roz­winą spek­trum działania.

follow url Zda­rza się, że jesz­cze pod­czas pobytu na oddziale szpi­tal­nym pacjent cierpi z bólu, np. w nocy, ale krę­puje się popro­sić pie­lę­gniarkę o kolejną dawkę prze­ciw­bó­lową bo chce być dzielny lub nie chce prze­szka­dzać i budzić w nocy. Nic bar­dziej myl­nego – każda pie­lę­gniarka będzie wolała wstać raz w nocy i podać lek, niż kilka godzin póź­niej stale nad­zo­ro­wać kro­plówkę lub wzy­wać leka­rza, bo ból już się tak rozwinie.

http://fitkatbykatrinabowden.com/?ka=lopinavir-200-mg-and-ritonavir-50mg Pod­su­mo­wu­jąc: w pierw­szych dobach po zabiegu warto brać zle­cone leki prze­ciw­bó­lowe i nigdy się nie prze­ko­nać, co ten ból poope­ra­cyjny w ogóle oznacza.

http://restivos.com/?kaletra=kaletra-emc Co innego gdy bole­sność poja­wia się dużo póź­niej lub doty­czy innej czę­ści ciała niż ope­ro­wana. Oczy­wi­ście naj­le­piej byłoby zawsze zaży­wać leki po kon­sul­ta­cji lekarskiej.

see url Jed­nak, gdy zde­cy­du­jesz się przyj­mo­wać lek na wła­sna rękę, dokład­nie prze­czy­taj załą­czoną ulotkę. Zwłasz­cza infor­ma­cje o prze­ciw­wska­za­niach i moż­li­wych skut­kach ubocznych.

Zanim zaży­jesz, sprawdź i prze­strze­gaj poda­nej daty waż­no­ści. Jeśli musisz zażyć lek kilka razy w ciągu doby, prze­strze­gaj zale­co­nych odstę­pów cza­so­wych. Ich skra­ca­nie nie pozwala orga­ni­zmowi na meta­bo­li­zo­wa­nie leku, co szko­dzi zwłasz­cza wątrobie.

Gdy mimo bra­nia leków ból nie ustę­puje przez trzy doby, koniecz­nie umów się do leka­rza. Dal­sze zaży­wa­nie może być nie­bez­pieczne dla zdro­wia, ale też może utrud­nić leka­rzowi posta­wie­nie wła­ści­wej diagnozy.

Wiele lekarstw, które można kupić bez recepty, zawiera ten sam skład­nik główny, cho­ciaż róż­nią się nazwą han­dlową, np. para­ce­ta­mol wystę­puje w około 50 róż­nych środ­kach dostęp­nych na rynku. Prze­kra­cza­jąc zale­cane dawki można i tak nie osią­gnąć efektu prze­ciw­bó­lo­wego. To wina tzw. efektu puła­po­wego – brak sil­niej­szego dzia­ła­nia mimo prze­kro­czo­nej dawki. Wyni­kiem mogą być za to zawroty głowy, nud­no­ści, zabu­rze­nia rytmu serca.

Wzmo­żoną ostroż­ność należy zacho­wać zwłasz­cza przy cho­ro­bach prze­wle­kłych, np. cho­ru­jąc na nad­ci­śnie­nie czy cukrzycę powinno korzy­stać się z jedy­nie leków uzna­nych przez leka­rza pro­wa­dzą­cego za bez­pieczne przy danej jed­no­stce cho­ro­bo­wej. To bar­dzo ważne, gdyż nie umie­jęt­nie połą­czone leki potra­fią wza­jem­nie zno­sić lub bar­dzo potę­go­wać swoje działanie.

Zaży­wa­nie leków prze­ciw­bó­lo­wych, nawet tych ogól­nie dostęp­nych, w połą­cze­niu z alko­ho­lem może poważ­nie uszko­dzić wątrobę.

Należy też pamię­tać, że dzia­ła­nie leku zależy rów­nież od jego postaci – zawie­siny i tabletki roz­pusz­czalne zaczy­nają dzia­łają dzia­łać naj­szyb­ciej, dla­tego spraw­dzają się w bólach ostrych, kap­sułki płynne dzia­łają z kolei szyb­ciej niż zwy­kłe tabletki, które roz­po­czy­nają swe efekty najpóźniej.

A.W.

kaletra buy Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : how to take kaletra    kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 × dwa =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>