A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kolano kino­mana.

Kolano kino­mana- jedno ze scho­rzeń zwią­za­nych ze sta­wem rzep­kowo– udo­wym, (czyli przed­nią czę­ścią stawu kola­no­wego). Cha­rak­te­ry­styczne dla tej jed­nostki cho­ro­bo­wej jest to, że pacjent skarży się na ból...

Kolano skoczka

to prze­cią­że­nie wię­za­dła wła­ści­wego rzepki i zwią­zane z tym zmiany dege­ne­ra­cyjne gór­nego lub dol­nego przy­czepu tej struk­tury. Pro­blem doty­czy osób czę­sto ska­czą­cych, np. koszy­ka­rzy, siat­ka­rzy i bi...

Krio­te­ra­pia

Krio­te­ra­pia to lecze­nie zim­nem przy wyko­rzy­sta­niu tem­pe­ra­tur do −160 st. C.   Wyróż­niamy krio­te­ra­pię miej­scową (owie­wa­nia miej­scowe np.oparami cie­kłego azotu) i ogól­no­ustro­jową (krio­ko­mora). W ob...