A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kypho­pla­styka

Kypho­pla­styka (kyfo­pla­styka), podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka, polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Róż­nica tych zabie­gów polega na wyko­rzy­sta­niu balonu w kyfo­pla­styce, który pod dużym ciśnie­...

Nad­gar­stek informatyka

czyli zespół cie­śni nad­garstka to zabu­rze­nie funk­cji nerwu pośrod­ko­wego w następ­stwie prze­wle­kłego uci­sku. Naj­czę­ściej doty­czy osób pra­cu­ją­cych na kom­pu­te­rze. Główne objawy to drę­twie­nia i bóle pal­...

Oso­cze boga­to­płyt­kowe (PRP — ang. Platel...

Oso­cze boga­to­płyt­kowe uzy­skuje się po odwi­ro­wa­niu z krwi wła­snej pacjenta, pobra­nej wcze­śniej tra­dy­cyjną strzy­kawką. Zawiera skon­cen­tro­wane krwinki płyt­kowe, które uwal­niają sie­dem pod­sta­wo­wych czy...