Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia wyso­kiej oste­oto­mii kości piszczelowej.

przeciwwskazania

Przed wyko­na­niem wyso­kiej oste­oto­mii kości pisz­cze­lo­wej należy dobrze oce­nić miej­sce i sto­pień uszko­dze­nia powierzchni sta­wo­wych, ponie­waż roz­le­gle zmiany zwy­rod­nie­niowe mogą być poważ­nym prze­ciw­wska­za­niem do zabiegu. Uważa się także,
że aby móc wyko­nać oste­oto­mię nie powinno być uszko­dzeń IV stop­nia chrząstki sta­wo­wej
w przy­środ­ko­wym prze­dziale stawu kola­no­wego. Zmiany zwy­rod­nie­niowe zwią­zane
z cho­ro­bami reu­ma­to­idal­nymi bądź innymi cho­ro­bami zapal­nymi rów­nież wyklu­czają powo­dze­nie oste­oto­mii (1,2,3).

Dodat­ko­wymi prze­ciw­wska­za­niami jest przy­kurcz zgię­ciowy stawu kola­no­wego (powy­żej 10 stopni), zmiany zwy­rod­nie­niowe w prze­dziale bocz­nym stawu kola­no­wego oraz wcze­śniej­sze boczne meni­scek­to­mie, które mogą pro­wa­dzić do nie­za­do­wa­la­ją­cych wyni­ków po zabiegu (4,5).

Według Noy­esa abso­lut­nym prze­ciw­wska­za­niem przy oste­oto­miach jest pacjent palący niko­tynę. Może to spo­wo­do­wać zabu­rze­nia zro­stu kost­nego, zatem jest dość dużym czyn­ni­kiem ryzyka. Zaleca się, żeby na mini­mum 8–12 tygo­dni przed ope­ra­cją zre­zy­gno­wać z jakich­kol­wiek pro­duk­tów nikotynowych.

Pacjent o BMI > 35 nie jest dobrym kan­dy­da­tem do zabiegu, ponie­waż pryn­cy­pialny cel oste­oto­mii (odcią­że­nie przy­środ­ko­wego prze­działu stawu kola­no­wego) może zostać nie­osią­gnięty (6).

Kolej­nym waż­nym aspek­tem przy pla­no­wa­niu oste­oto­mii pod­ko­la­no­wej jest staw rzepkowo-udowy, a dokład­niej zmiany zwy­rod­nie­niowe wystę­pu­jące w tym sta­wie (6, 7, 8). Nie­któ­rzy bada­cze twier­dzą, że cho­roba zwy­rod­nie­niowa stawu rzepkowo-udowego może powo­do­wać zabu­rze­nia w powo­dze­niu oste­oto­mii (9,10,11). Inni nato­miast odwrot­nie. Po ana­li­zie dłu­go­ter­mi­no­wej wyso­kiej oste­oto­mii pod­ko­la­no­wej twier­dzą, że korek­cja osi koń­czyny może zadzia­łać zba­wien­nie na zmiany w bio­me­cha­nice stawu rzepkowo-udowego (12,13,14).

Rela­tywne prze­ciw­wska­za­nia wyni­kają z wieku pacjenta (powy­żej 60 roku życia), zakresu ruchu stawu kola­no­wego (zgię­cie mniej­sze niż 90 stopni), czy też nad­mier­nych ocze­ki­wań cho­rego wzglę­dem operacji.

Medyczne zakazy to przede wszyst­kim cho­roby reu­ma­to­idalne, auto­im­mu­no­lo­giczne, cukrzyca, oste­opo­roza i ciąża.

 

 

Prze­ciw­wska­za­nia do wyso­kiej oste­oto­mii kości piszczelowej

  • Pacjent powy­żej 60 roku życia z roz­le­głymi zmia­nami zwy­rod­nie­nio­wymi ( kan­dy­dat do endoprotezoplastyki)
  • >10 stopni przy­kur­czu zgię­cio­wego w sta­wie kolanowym
  • > 10 mm bocz­nego pod­wich­nię­cia piszczeli
  • Wcze­śniej­sza cał­ko­wita boczna meni­scek­to­mia ze zmia­nami zwy­rod­nie­nio­wymi
    w bocz­nym prze­dziale stawu kolanowego
  • Niko­ty­nizm
  • Nad­waga
  • Zaawan­so­wane zmiany zwy­rod­nie­niowe w sta­wie rzepkowo-udowym
  • Wcze­śniej­sze infek­cje stawy, cho­roby reu­ma­to­idalne, auto­im­mu­no­lo­giczne, oste­opo­roza, ciąża

 

Wska­za­nia do wyko­na­nia wyso­kiej oste­oto­mii kości pisz­cze­lo­wej:https://www.fizjoinformator.pl/wskazania-do-wykonania-wysokiej-osteotomii-kosci-piszczelowej/

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

 LITERATURA:

1.         Coven­try MB: Oste­otomy about the knee for dege­ne­ra­tive and reu­ma­toid arth­ri­tis.        J Bone Jointt Surg Am 55:23, 1973

2.         Healy WL, Anglen JO, Wasi­lew­ski SA, et al:Distal femo­ral vaerus osteotomy.

J Bone Joint Surg Am 70: 102, 1988

3.         John­son EW Jr, Godell LS:Corrective supra­con­dy­lar ose­otomy for pain­ful genu valgus.Mayo Clin PROC 56:87,1981

4.         Mor­rey BF: Upper tibial oste­otomy for secon­dary oste­oar­th­ri­tis of the knee.

J Bone Joint Surg Br71:554, 1989

5.         Slaw­ski DP:High tibial oste­otomy in the tre­at­ment of adult oste­ochon­dri­tis dis­se­cans. Clin Orthop 341;155,1997

6.         Coven­try MB, Ilstrup DM, Wal­l­richs SL: Pro­xi­mal tibial oste­otomy. A cri­ti­cal long-term study of eighty– selen casus. J Bone Joint Surg Am 75:198–201,1993

7.         Mil­ler BS, Joseph TA, Barry EM, et al: Patient satis­fac­tion sfter medial ope­ning high tibial oste­otomy and micro­frac­ture. J Knee Surg 20; 129–133, 2007

8.         Rudan JF, Simurda MA: High tibial oste­otmy. A pro­spec­tive clinical

and roe­ntge­no­gra­phic reviev. Clin Orthop Relat Res 255: 251–256, 1990.

9.         Edger­ton BC, Mariani EM, Mor­rey BF. Distal femo­ral varus oste­otomy for pain­ful genu val­gum. A five-to-11-year follow-up study.Clin Orthop 288: 263,1993

10.       Insall JN, Shoji H, Mayer V: High tibial oste­otomy. J Bone Joint Surg Am 56: 1397, 1974

11.       Rudan JF, Simurda MA: High tibial oste­otomy. A pro­spec­tive clinical

and roe­ntge­no­gra­phic review. Clin Orthop 255:251, 1990

12.       Coven­try Mb ‚Bow­man PW: Long-term results of upper tibial osteotomy

for dege­ne­ra­tive arth­ri­tis of the knee. Acta Orthop Belg 48:139, 1982

13.       Her­ni­gou P., Mede­vielle D., Debeyre J., Gou­tal­lier D.: Pro­xi­mal tibial osteotomy

for Oste­oar­th­ri­tis with varus defor­mity. A ten to thirteen-year follow-up study. J. Bone Joint Surg.  Am 66:332, 1987

14.       Keene J, Mon­son D, Roberts J, Dyreby J :Eva­lu­ation of patients for high tibial oste­otomy. Clin Orthop 243 : 157 1989.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 4 = osiem

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>