biodro2

Staw bio­drowy.

Staw bio­drowy jest jed­nym z naj­więk­szych sta­wów orga­ni­zmu. Jego rolą jest prze­no­sze­nie cię­żaru ciała z tuło­wia na koń­czyny dolne, umoż­li­wia­nie ich rucho­mo­ści i zacho­wa­nie równowagi. Jest to staw kuli­...