hyalofast

Hyalo­fast– co to jest?

Mówiąc naj­pro­ściej Hyalo­fast to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.   Za pomocą tego bio­ma­te­riału można rekon­stru­ować ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne stawu kola­no­weg...