buty

Buty do biegania.

150 mln ludzi na całym świe­cie regu­lar­nie upra­wia jog­ging, czyli biega ama­tor­sko na roz­ma­itych dystan­sach. W Pol­sce co roku 50–80 tysięcy osób bie­rze udział w mara­to­nach, pół­ma­ra­to­nach i bie­gach ulicz­...
jabłka

Rodzime jabłka.

Co piąte jabłko na euro­pej­skim stole pocho­dzi z naszych sadów. Jeste­śmy trze­cim, po Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, pro­du­cen­tem tych owo­ców na świe­cie. Nie­stety na Pol­skich sto­łach jest to owoc czę­sto...