gołębie

Gołębi chód

       Nazwa gołębi chód okre­śla sta­wia­nie stóp z pal­cami skie­ro­wa­nymi do środka.                                                    Gdy dziecko idzie po linii pro­stej, widać, że pięta jest usta­wiona bar­dziej z...
oko

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka naj­czę­ściej powstaje u osób długo pra­cu­ją­cych przy kom­pu­te­rze, prze­by­wa­ją­cych w pomiesz­cze­niach kli­ma­ty­zo­wa­nych lub zady­mio­nych. Pro­wa­dzi to do nie­wy­star­cza­ją­cego nawil­że­n...