O nas

Jeste­m fizjo­te­ra­peutką z wie­lo­let­nim, doświad­cze­niem w pracy z zakresu orto­pe­dii i medy­cyny spor­towej. Nie­ustan­nie sta­ram się pod­no­sić swoje kwa­li­fi­ka­cje śle­dząc nowinki ze świata wie­dzy medycz­nej, uczest­ni­cząc w kur­sach a także w sym­po­zjach i kon­gre­sach ortopedycznych.

Strona powstała w odpo­wie­dzi na pyta­nia pacjen­tów doty­czące kon­tu­zji, pro­ble­mów  orto­pe­dycz­nych, metod lecz­ni­czych,  jak rów­nież w celu spro­sto­wa­nia nie­zli­czo­nych wąt­ków na forach inter­ne­to­wych o takiej tematyce.

Wiem ile cier­pie­nia i bólu przy­spa­rzają pacjen­towi źle posta­wione dia­gnozy, czy złe postę­po­wa­nie tera­peu­tyczne. Wiem też, że ktoś, kto odczuwa ból nie­ustan­nie szuka roz­wią­zań jak się go pozbyć. Dla­tego też oprócz pod­sta­wo­wej wie­dzy z zakresu ana­to­mii, fizjo­lo­gii, bio­me­cha­niki i trau­ma­to­lo­gii narządu ruchu, przed­sta­wiam Pań­stwu naj­now­sze, tech­niki ope­ra­cyjne, które są wyko­ny­wane jedy­nie w nie­któ­rych ośrod­kach w Pol­sce i na świecie.

Jako, że w orto­pe­dii zabieg chi­rur­giczny jest dopiero począt­kiem lecze­nia, pra­gnę zapre­zen­to­wać metody i moż­li­wo­ści współ­cze­snej fizjo­te­ra­pii ponie­waż jedy­nie połą­cze­nie naj­no­wo­cze­śniej­szych pro­ce­dur z obu tych dzie­dzin pozwala na szybki powrót do peł­nej spraw­no­ści i aktyw­no­ści sportowej.

Mam nadzieję, że przed­sta­wione przeze mnie infor­ma­cje pomogą nie tylko Pacjen­tom, ale okażą się pomocne także Stu­den­tom wydzia­łów  medycz­nych i fizjoterapeutycznych.

Zamiesz­czone mate­riały mają słu­żyć celom edu­ka­cyj­nym i nie należy ich trak­to­wać jako goto­wych pro­po­zy­cji lecze­nia. Auto­rzy doło­żyli wszel­kich sta­rań, aby infor­ma­cje zawarte w tym ser­wi­sie zostały podane wła­ści­wie jed­nak należy pamię­tać, że każdy przy­pa­dek jest inny i wymaga indy­wi­du­al­nej dia­gno­styki i postę­po­wa­nia terapeutycznego.

Emi­lia Kurow­ska

 

 

 

Prawa autor­skie do tre­ści publi­ko­wa­nych w witry­nie fizjoinformator.pl posia­dają wła­ści­ciele strony oraz osoby, które wyra­ziły zgodę na publi­ka­cję mate­ria­łów w witry­nie. Pra­wem autor­skim chro­nione są tek­sty, zdję­cia, gra­fiki, filmy i inne mate­riały wraz z ich dobo­rem i ukła­dem gra­ficz­nym. Mate­riały dostępne w witry­nie można kopio­wać oraz dru­ko­wać wyłącz­nie na wła­sny uży­tek. Zabra­nia się upo­wszech­nia­nia w jaki­kol­wiek spo­sób sko­pio­wa­nych mate­ria­łów. Wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów z witryny na inne niż wła­sne potrzeby wymaga każ­do­ra­zowo zgody auto­rów danego mate­riału. W przy­padku cyto­wa­nia, wyma­gane jest zamiesz­cze­nie odno­śnika do witryny fizjoinformator.pl
Na stro­nach moż­liwe jest publi­ko­wa­nie mate­ria­łów nade­sła­nych przez Czy­tel­ni­ków. Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego zawar­tego na stro­nie. Wszel­kie nade­słane tek­sty pod­le­gają korek­cie mery­to­rycz­nej oraz redak­cyj­nej. Wła­ści­ciele strony fizjoinformator.pl zastrze­gają sobie prawo do wyko­ny­wa­nia skró­tów, edy­cji, lub usu­nię­cia opu­bli­ko­wa­nych tre­ści bez poda­nia przy­czyny. Za tre­ści publi­ko­wane w witry­nie (zarówno arty­kuły jak i komen­ta­rze) odpo­wie­dzial­ność ponosi Autor tych treści.