Skrę­ce­nie stawu skokowego.

skokowy

Skrę­ce­nie stawu sko­ko­wego to jeden z naj­częst­szych ura­zów nie tylko na boisku, ale także w życiu codziennym.Niejednokrotnie baga­te­li­zo­wane i nie­do­le­czone może powo­do­wać bar­dzo poważne kon­se­kwen­cje: nie­sta­bil­no­ści i nawra­ca­jące skrę­ce­nia a z cza­sem nawet nie­od­wra­calne zmiany zwy­rod­nie­niowe stawu skokowego.

Wg defi­ni­cji SKRĘ­CE­NIE to uraz pole­ga­jący na prze­kro­cze­niu fizjo­lo­gicz­nego zakresu ruchu w sta­wie. Na sku­tek skrę­ce­nia może dojść do uszko­dze­nia torebki, wię­za­deł lub chrząstki sta­wo­wej, a nie­kiedy także uszko­dze­nia frag­men­tów kostnych

Naj­czę­ściej sto­so­wa­nym podzia­łem skrę­ceń jest trzy­stop­niowy podział wg Ame­ri­can Medi­cal Association:

  • I sto­pień – nacią­gnię­cie wię­za­deł i torebki stawowej
  • II sto­pień – nacią­gnię­cie i nade­rwa­nie wię­za­deł i torebki stawowej
  • III sto­pień – cał­ko­wite roze­rwa­nie więzadeł

tumblr_lylii7lVqW1r5gys0Do skrę­ce­nia stawu sko­ko­wego może dojść zarówno po stro­nie bocz­nej jak i przyśrodkowej.

 

Naj­częst­szym rodza­jem urazu jest boczne skrę­ce­nie ( w mecha­ni­zmie inwer­sji stopy, ang. inver­sion sprain), w wyniku, któ­rego docho­dzi do nad­mier­nej rucho­mo­ści stawu sko­ko­wego. Pode­szwa stopy wykręca się do wewnątrz, przez co uszko­dze­niu ule­gają zewnętrzne wię­za­dła stawu skokowego.

 

ankle_arthroscopy_ligaments   Po stro­nie bocz­nej za sta­bil­ność stawu sko­ko­wego opowiadają:

 

  • Wię­za­dło strzałkowo-skokowe przed­nie (ATFL)
  • Wię­za­dło piętowo-strzałkowe (CFL)
  • Wię­za­dło strzałkowo-skokowe tylne (PTFL)

 

        Podział uszko­dzeń wię­za­deł strony bocz­nej stawu

  • Sto­pień I – uszko­dze­nie ATFL (Jest głów­nym sta­bi­li­za­to­rem bocz­nym i ulega uszko­dze­niu najczęściej
  • Sto­pień II – uszko­dze­nie ATFLCFL
  • Sto­pień III- uszko­dze­nie ATFL, CFLi PTFL

ankle_arthroscopy_ligamentsGdy stopa skręci się na zewnątrz ( z ang. ever­sion sprain) może dojść do uszko­dze­nia wię­za­dła trój­gra­nia­stego. Do tego urazu docho­dzi rzadko, ale mogą mu towa­rzy­szyć zła­ma­nia. Stronę przy­środ­kową sta­bi­li­zuje wię­za­dło trój­gra­nia­ste, które jest zło­żone z czę­ści powierz­chow­nej i głębokiej.

 

images (3)Objawy skrę­ce­nia stawu skokowego

Naj­czę­ściej pacjent odczuwa silny ból, poja­wia się obrzęk i stan zapalny a w więk­szo­ści prze­pad­ków poja­wia się też krwiak. Nasi­le­nie obja­wów jest zwią­zane ze stop­niem uszko­dze­nia. Przy I stop­niu uszko­dze­nia pacjent z reguły nie odczuwa nie­sta­bil­no­ści, ale II i III sto­pień może poja­wić się nie­sta­bil­ność, która obja­wia się nie­pra­wi­dło­wym zakre­sem ruchu( nad­mier­nym). Pacjent nie panuje nad tym i okre­śla to naj­czę­ściej tzw. ucie­ka­niem kostki.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

Jeśli potrzebna Ci do reha­bi­li­ta­cji stawu sko­ko­wego szyna CPM to zapra­szam do Szynoteki.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM — www.szy­no­teka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć × = 48

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>