Lar­wo­te­ra­pia

larwy5

Już w sta­ro­żyt­no­ści wyko­rzy­sty­wano larwy owa­dów do oczysz­cza­nia brud­nych ran, a póź­niej metodę tą sto­so­wano z powo­dze­niem także na fron­tach wojen­nych, zwłasz­cza w walce z rop­niami, zgo­rze­lami, opa­rze­niami, infek­cjami skórnymi.

 

I dziś leka­rze w Niem­czech i Anglii coraz czę­ściej nama­wiają pacjen­tów z trudno goją­cymi się ranami do pod­da­nia się lar­wo­te­ra­pii, czyli oczysz­cze­nia uszko­dzo­nej skóry przez larwy żywiące się bak­te­riami, naskór­kiem i mar­twą tkanką. Spo­sób ten dosko­nale się spraw­dza przy powi­kła­niach infek­cyj­nych, gdy nie dzia­łają antybiotyki.

 

Naj­czę­ściej sto­so­wana do tego celu jest larwa muchy Lucilla Seri­cata, pocho­dząca ze ste­ryl­nych hodowli.  Od 2004 roku, za pozwo­le­niem Ame­ry­kań­skiej Agen­cji do spraw Żyw­no­ści, sto­suje się je na receptę w USA.

 

W Pol­sce spe­cjalne opa­trunki można kupić przez inter­net. Na odpo­wied­nim pla­strze znaj­dują się larwy, które przy­kłada się do rany. Cza­sem umiesz­cza się je tam bez­po­śred­nio, nawet do kilku dni. Czer­wie wydzie­lają enzymy, które roz­kła­dają mar­twe tkanki, two­rząc pożywkę dla larw. Enzymy te dzia­łają tez bak­te­rio­bój­czo, co przy­spie­sza pro­ces goje­nia. Prze­miesz­cza­nie się larw, poprzez swo­isty mikro­ma­saż, przy­spie­sza ziar­ni­no­wa­nie i wysięk.

 

Zasto­so­wa­nie obej­muje trudno gojące się rany, zapa­le­nia szpiku i kości, stopy cukrzy­cowe, odle­żyny. Nie wolno sto­so­wać przy głę­bo­kich ranach, zwłasz­cza brzusznych.

 

Przyj­muje się, że 100 larw pozwala oczy­ścić około 20 cm kwa­dra­to­wych rany. Przy­bli­żony koszt to 300 zł.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

3 thoughts on “Lar­wo­te­ra­pia

  1. WITAM NA JAKIEJ DOKLAD­NIE STRO­NIE MOGE KUPIC LARWY PRO­SZE O KON­TAKT TEL .. LUB PODA­NIE LINKU DZIE­KUJE I POZDRAWIAM

  2. Pole­cam opa­trunki z lar­wami z firmy Bio­man­tis z Kra­kowa. Pro­du­ko­wane w ste­ryl­nych warun­kach w labo­ra­to­rium znaj­du­ją­cym się w Jagiel­loń­skim Cen­trum Inno­wa­cji, speł­nia­ją­cym wyma­ga­nia GMP.
    Opa­trunki z lar­wami zapew­niają kom­fort pacjen­towi. Larwy nie mają bez­po­śred­niej stycz­no­ści z cia­łem pacjenta, nie powo­dują dys­kom­fortu. Metoda jest spraw­dzona, sku­teczna, kom­for­towa i bez­pieczna. http://www.biomantis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>