senior

Gero­ki­ne­zjo­lo­gia

Zja­wi­sko coraz dłuż­szego życia  w obec­nych cza­sach demo­gra­fo­wie nazwali już ‘’bombą geria­tryczną’’, gdyż jego kon­se­kwen­cje będą doty­czyć wszyst­kich dzie­dzin życia i gospo­darki. Ludzie żyją śred­nio 30 lat...
seniorzy

Tre­ning dla Seniorów.

Teo­re­tycz­nie czło­wiek powi­nien doży­wać 110–120 lat. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak tylko nie­liczna grupa ma oka­zję świę­to­wać 90 uro­dziny. Jedni mówią, że sta­rze­jemy się od uro­dze­nia, inni, że po 35 roku życi...