Łokieć teni­si­sty.

Lokiec te

To zwy­cza­jowa nazwa scho­rze­nie, które fachowo nazywa się zapa­le­niem nad­kłyk­cia bocz­nego kości ramiennej.

Przy­czyną roz­wi­nię­cia zmian dege­ne­ra­cyj­nych jest naj­czę­ściej długo trwa­jące prze­cią­że­nie mię­śni z powta­rza­ją­cymi się mikrourazami.Najczęściej na tę przy­pa­dłość zapa­dają ludzie pra­cu­jący, na co dzień z kom­pu­te­rem (sekre­tarki, pra­cow­nicy biu­rowi, infor­ma­tycy) – jest to zwią­zane ze spe­cy­ficz­nym ukła­dem rąk pod­czas pisa­nia na kla­wia­tu­rze komputera.Ból poja­wia się w oko­licy zewnętrz­nej łok­cia i pro­mie­niuje; zwięk­sza się, gdy zaci­skamy mocno dłoń lub zgi­namy grzbie­towo nad­gar­stek z opo­rem, np. w trak­cie uderzenia.

 Lecze­nie „łok­cia teni­si­sty” trwa od 6 do 12 tygo­dni i uza­leż­nione jest od okresu trwa­nia dole­gli­wo­ści, cha­rak­teru zmian dege­ne­ra­cyj­nych w ścię­gnie i jego przy­cze­pie a także sto­so­wa­nych wcze­śniej tera­pii. Celem lecze­nia jest zmniej­sze­nie dole­gli­wo­ści bólo­wych, uspraw­nie­nie funk­cji koń­czyny i zwięk­sze­nie siły mię­śni. Pierw­szym doraź­nym środ­kiem lecz­ni­czym są okłady z lodu i ogra­ni­cze­nie aktyw­no­ści w sta­wie łok­cio­wym i nadgarstkowym.Można sto­so­wać leki prze­ciw­bó­lowe i prze­ciw­za­palne. Leki te można uży­wać ogól­nie, w postaci table­tek lub miej­scowo w postaci żeli. Przy­no­szą szybką ulgę, ale należy pamię­tać, że dzia­łają one tylko prze­ciw­bó­lowo nato­miast nie leczą przy­czyny dole­gli­wo­ści a cza­sami nawet, tak jak iniek­cje ste­ry­dowe, mogą pro­wa­dzić do powięk­sze­nia znisz­czeń w ścięgnie.Dodatkowo można się wspo­ma­gać zabie­gami fizy­kal­nymi takimi jak ultra­dź­więki, laser czy jono­fo­reza oraz masa­żem funk­cyj­nym mię­śni i masa­żem poprzecz­nym na przy­cze­pach. Zabiegi fizy­kalne, połą­czone z odpo­wied­nio dobra­nymi ćwi­cze­niami powo­dują skró­ce­nie czasu rekon­wa­le­scen­cji, a tym samym szyb­szy powrót do zdro­wia i wyko­ny­wa­nej pracy.Na początku można zale­cić ćwi­cze­nia izo­me­tryczne mię­śni pro­stow­ni­ków nad­garstka w całym zakre­sie ruchu zgię­cia i wypro­stu w sta­wie nad­garst­ko­wym; po pew­nym cza­sie powinno się wdro­żyć ćwi­cze­nia eks­cen­tryczne mię­śni pro­stow­ni­ków nad­garstka ( zgię­cie dło­niowe w sta­wie pro­mie­niowo– nad­garst­ko­wym ze wzra­sta­ją­cym opo­rem). W dal­szym ciągu pro­cesu uspraw­nia­nia poleca się cho­remu mocne zaci­śnię­cie pię­ści, pro­sto­wa­nie nad­garstka prze­ciwko opo­rowi, odchy­le­nie dołok­ciwe i dopro­mie­niowe nadgarstka.

Z nowych metod, które są sku­teczne, można wymie­nić:, EMS–jest to tera­pia falą ude­rze­niową oraz tera­pię coraz czę­ściej sto­so­wa­nymi czyn­ni­kami wzro­stu pole­ga­jącą na sepa­ra­cji z krwi wła­snej pacjenta dużego stę­że­nia pły­tek krwi. Uzy­skany kon­cen­trat jest dostar­czany w miej­sce uszko­dzo­nych ścię­gien, aby w natu­ralny spo­sób sty­mu­lo­wać pro­ces goje­nia i rege­ne­ra­cji tka­nek miękkich.Leczenie ope­ra­cyjne jest w tym przy­padku ostatecznością.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Warto wie­dzieć, że lecze­nie łok­cia teni­si­sty trwa zwy­kle dosyć długo a objawy lubią powra­cać. Dla­tego trzeba zawczasu pomy­śleć o pro­fi­lak­tyce. Należy uni­kać dłu­go­trwa­łej pracy przy kom­pu­te­rze i stwo­rzyć odpo­wied­nie warunki, które będą naj­mniej szko­dliwe dla organizmu.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem × = 56

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>