sirio

SIRIO

SIRIO to uni­kalne urzą­dze­nie do fizy­ko­te­ra­pii gene­ru­jące fale aku­styczne o czę­sto­tli­wo­ści 38 kHz. Ta rewo­lu­cyjna tera­pia działa na zasa­dzie połą­cze­nia zja­wisk kawi­ta­cji oraz efektu ter­micz­nego. D...