dysk3

Kręgosłup-Fizjologia.

PRZE­BIEG ZMIAN W STA­WACH MIĘ­DZY­KRĘ­GO­WYCH I KRĄŻKU MIĘDZYKRĘGOWYM: 1. W wyniku uszko­dze­nia (prze­cią­że­nia) pra­wi­dłowa funk­cja krę­go­słupa zostaje zaburzona. Odru­chowe napię­cie mię­śni i zapa­le­nie błony m...
capture1

Krę­go­słup– budowa

W toku ewo­lu­cji nasz krę­go­słup przy­sto­so­wał się do postawy pio­no­wej i składa się z 33–34 nie­pa­rzy­stych kręgów.Dzielimy je na odcinki: -         kręgi szyjne (C0-C7) -         pier­siowe (TH 1– TH 12) -       ...