pitaja

Smo­czy owoc

Smo­czy owoc, czyli pitaja, zwana jest też tru­skaw­kową gruszką, a pocho­dzi z Mek­syku, Ame­ryki Połu­dnio­wej i Azji. Kwiaty pitaji są duże, białe i inten­syw­nie pach­nące. Kwitną tylko w nocy przez to nazy­wane są K...

… naj­now­sze  wyniki badań nad sub­stan­cjami wydzie­la­nymi przez pijawki wyko­rzy­stuje się min. do bez­ope­ra­cyj­nego powięk­sza­nia penisa? nie­stety spo­sób ten jest chro­niony pra­wem patentowym....