core

Sta­bil­ność czyli Core stability

Core sta­bi­lity exer­cise  (dosłow­nie: ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne rdze­nia, cen­trumm), popu­lar­nie zwane ćwi­cze­niami sta­bil­no­ści ogól­nej, mają na celu wzmoc­nie­nie gor­setu mię­śnio­wego ota­cza­ją­cego tu...
stabilizacja1

Sta­bi­li­za­cja kręgosłupa

Więk­szość ludzi, któ­rych boli np. kolano przy sie­dze­niu, po pro­stu zmie­nia pozy­cję, aby uciec od bólu. Nie wie­dzieć czemu z bólem krę­go­słupa jest odwrotnie. Od kolana nikt nie ocze­kuje, że będzie bez­bó­lowe w...
kyfo

Kyfo­pla­styka

Kyfo­pla­styka (podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka)  polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Tu jed­nak zostaje naj­pierw wyko­rzy­stany nie­wielki balon orto­pe­dyczny, który pod dużym ciśnie­niem pod­nosi zł...