Mega Mózg czyli 35 cie­ka­wo­stek na temat naszego procesora.

hormony1. Mózg składa się ze 100 miliar­dów neu­ro­nów, a każdy neu­ron jest wsta­nie stwo­rzyć nawet do 10 tysięcy połą­czeń z innymi komór­kami nerwowymi.

2. Neu­ron ma ok. 0,1 mm śred­nicy, a jego dłu­gość może osią­gnąć kilka metrów. Łącz­nie to 160 000 km aksonów.

3. Na każdy neu­ron przy­pada od 1000 do 10000 synaps

4. Naj­dłuż­szy akson należy do żyrafy i ma 457 cm długości.

5. Masa mózgu sta­nowi śred­nio 2% masy ciała, wyko­rzy­stuje on aż 20 % prze­cho­dzą­cego przez orga­nizm tlenu, a jego zuży­cie ener­gii jest 10 razy szyb­sze niż pozo­sta­łych narządów.

6. Dzięki inten­syw­nemu krą­że­niu 90 % ener­gii ciepl­nej na zim­nie ucieka przez głowę.

7. Pręd­kość impulsu ner­wo­wego to ok. 400 km/godz.

8. Infor­ma­cje docie­rają do mózgu z pręd­ko­ścią 100 mega­baj­tów na sekundę

9. Mózg w pra­wie 80% to woda.

10. Sło­nie i wale­nie maja mózgi więk­sze niż nasze, ale mniej sprawne.

11. Neu­ro­ge­neza, czyli pro­ces two­rze­nia się nowych neu­ro­nów, zacho­dzi przez całe życie każ­dego czło­wieka. Im więk­sza aktyw­ność mózgu, tym wię­cej neu­ro­nów będzie się tworzyć.

12. We wcze­snym okre­sie ciąży, neu­rony u dziecka roz­wi­jają się z pręd­ko­ścią 250.000 na minutę.

13. W sta­nie aktyw­nym mózg gene­ruje około 25 watów ener­gii – tyle by roz­świe­tlić żarówkę.

14. Ludzki mózg jest nie­sa­mo­wi­cie pla­styczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszko­dzony, inny potrafi prze­jąć jego funkcje.

15. Mózg nie czuje bólu. Tkanki uner­wione bólowo znaj­dują się zewnętrz­nie od niego.

16.  Myśle­nie to elek­trycz­ność i che­mia. Neu­ro­prze­kaź­niki, które gdy zostają wypusz­czane z synaps, mają za zada­nie che­micz­nie pobu­dzić inne neu­rony. Impuls elek­tryczny prze­cho­dzi przez tak pobu­dzony neu­ron a na jego końcu rów­nież wypusz­cza neu­ro­prze­kaź­niki. W ten spo­sób infor­ma­cja jest prze­ka­zy­wana mię­dzy neu­ro­nami, dzięki czemu moż­liwe jest odpo­wied­nie dzia­ła­nie mózgu.

17. W cza­sie snu mózg pra­cuje segre­gu­jąc infor­ma­cje, które zebrał w ciągu dnia.

18. Jedna trze­cia całego mózgu zaj­muje się prze­twa­rza­niem bodź­ców wzrokowych.

19. Epi­lep­sja (padaczka) to rodzaj ‘’spię­cia elek­trycz­nego’’, do któ­rego docho­dzi w mózgu. Jest to jedyny stan w któ­rym mózg jest aktywny w 100%.

20. Wzrost wiel­ko­ści mózgu po uro­dze­niu dziecka to głów­nie two­rze­nie się połą­czeń mię­dzy neu­ro­nami i zwięk­sza­nie się ich gru­bo­ści. Gdy utwo­rzone już połą­cze­nia są znów sty­mu­lo­wane to ich gru­bość się zwięk­sza. Naj­le­piej izo­lo­wane połą­cze­nia prze­ka­zują infor­ma­cje aż 40 razy szybciej.

21. W ciągu pierw­szego roku życia mózg nowo­rodka rośnie trzykrotnie

22. Śred­nia masa mózgu kobiety wynosi 1225, męż­czy­zny 1375g, a nie­mow­lę­cia 350 g.

23. Mózg kobiety jest mniej­szy niż mózg męż­czy­zny. Nie towa­rzy­szy temu jed­nak róż­nica w spraw­no­ści. Wycho­dzi więc na to, że kobiety mają tro­chę wydaj­niej­sze mózgi od mężczyzn.

24. Mózg Ein­ste­ina w obsza­rze, który jest odpo­wie­dzialny za mate­ma­tykę i per­cep­cję prze­strzenną był o 35% więk­szy niż u prze­cięt­nych ludzi.

25. To że wyko­rzy­stu­jemy tylko 10% naszego mózgu to nie­prawda. Zawsze i wszę­dzie wyko­rzy­stu­jemy cały nasz mózg, każda jego część ma przy­pi­saną jakąś funk­cję. Prawdą  jest nato­miast, że możemy korzy­stać z tych 100% znacz­nie lepiej.

26. Nie­prawdą jest także twier­dze­nie o domi­na­cji pół­kul. Fak­tycz­nie lewa odpo­wiada za logikę i racjo­nal­ność, a prawa za intu­icję, spon­ta­nicz­ność i emo­cje. Jed­nakże w więk­szość czyn­no­ści anga­żują się obie po równo, a ich współ­praca jest koniecznością.

27. Ilość infor­ma­cji docie­ra­jąca do naszego mózgu wynosi około 100 mega­baj­tów na sekundę.

28. Im bar­dziej sty­mu­lu­jemy mózg do pracy tym lepiej on działa. Aktywny mózg jest bar­dziej odporny na sta­rze­nie się i Alzheimera.

29. Aktyw­ność fizyczna jest naj­lep­szym spo­so­bem pobu­dza­nia pracy mózgu. Ćwi­cze­nia fizyczne poma­gają w powsta­wa­niu nowych połą­czeń nerwowych.

30. U nało­go­wych alko­ho­li­ków może ulec znisz­cze­niu 20% komó­rek ner­wo­wych. Po przej­ściu na abs­ty­nen­cje mózg czę­ściowo się regeneruje.

31. Agre­sja i skłon­no­ści samo­bój­cze są czę­sto zwią­zane z zabu­rze­niami w stę­że­niu neu­ro­prze­kaź­ni­ków  — nie­do­bo­rem sero­to­niny i glu­kozy a nad­wyżką adrenaliny.

32. Tomo­gra­fia kom­pu­te­rowa wyka­zała, że w trak­cie aktyw­no­ści para­nor­mal­nej móżg pra­cuje ina­czej niż zwy­kle. Jego obie pół­kule są wyko­rzy­sty­wane syn­chro­nicz­nie, pod­czas gdy zwy­kle dzia­łają naprzemiennie.

33. Niska tem­pe­ra­tura wydłuża czas, który mózg jest w sta­nie wytrzy­mać bez tlenu. Ludzie, któ­rzy topili się w zim­nej wodzie mogą zostać sku­tecz­nie reani­mo­wani po 30 minu­tach (lub dłu­żej) bez uszko­dzeń mózgu.

34. Za każ­dym razem, gdy pró­bu­jemy sobie coś przy­po­mnieć lub wpa­damy na nowy pomysł, powstaje nowe połą­cze­nie w mózgu.

35. Każ­dego dnia w naszej gło­wie poja­wia się aż 70 000 myśli.

 

2 thoughts on “Mega Mózg czyli 35 cie­ka­wo­stek na temat naszego procesora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ jeden = 10

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>