Ostroga pię­towa

rozsciegnoOstrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zlo­ka­li­zo­wane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości pię­to­wej to nazy­wamy je ostrogą grzbie­tową. Pro­wa­dzą do wytwo­rze­nia się dzio­bia­stej, ostrej naro­śli kost­nej, przy­po­mi­na­ją­cej kształ­tem ostrogę – stąd nazwa.

Jej ucisk na roz­ścię­gno pode­szwowe jest  przy­czyną jego zapa­le­nia (ente­zo­pa­tia roz­ście­gna pode­szwo­wego). Wywo­łuje to bole­sność, utrud­nia cho­dze­nie, a w skraj­nych przy­pad­kach może dopro­wa­dzić do roz­rze­dze­nia struk­tury i nade­rwa­nia ścięgna.

W począt­ko­wym sta­dium ból jest odczu­walny tylko przy naci­sku, miej­scowo lub może pro­mie­nio­wać do pal­ców lub brzegu stopy. Naj­pierw tylko pod­czas upra­wia­nia sportu lub dłu­go­trwa­łego sta­nia, z cza­sem nasila się i wystę­puje rów­nież w spo­czynku.  Tłu­ma­czy się to prze­cią­że­niami i mikro­ura­zami roz­ścię­gna, które pro­wa­dzą do odry­wa­nia jego poje­dyn­czych włó­kie­nek od guza pię­to­wego. Ubytki kostne na guzie zostają nad­bu­do­wy­wane i two­rzą ostrogę.                 Jej dłu­gość osiąga kilka mm, naj­czę­ściej 4–6 mm, choć cza­sem zda­rzają się 1–2 cm.

Przy­czyny powsta­wa­nia ostrogi pię­to­wej to naj­czę­ściej: pła­sko­sto­pie, nosze­nie nie­pra­wi­dło­wego obu­wia, urazy, prze­cią­ża­nia (praca sto­jąca, zbyt inten­sywny sport), nad­waga, wiek.

Dia­gno­styka polega na wyko­na­niu zdjęć rtg, na któ­rych bar­dzo dobrze widać wiel­kość i umiej­sco­wie­nie ostrogi. Na tej pod­sta­wie lekarz dobiera odpo­wied­nie leczenie.

Powinno być ono dwu­to­rowe: likwi­do­wać stan zapalny i izo­lo­wać ostrogę od tka­nek miękkich.

Stan zapalny roz­ścię­gna sta­ramy się opa­no­wać przez fizy­ko­te­ra­pię (pole magne­tyczne, laser, ultra­dź­więki, krio­te­ra­pia, jono­fo­reza, kine­sio­ta­ping, tera­pia manu­alna) lub leki prze­ciw­za­palne, a dziób kostny odse­pa­ro­wać przez wkładki lub obu­wie amor­ty­zu­jące nacisk pięty na podłoże.

Jeżeli powyż­sze zabiegi nie przy­no­szą rezul­ta­tów, wyko­nu­jemy serię zabie­gów fali wstrzą­so­wej, która naj­czę­ściej pozwala usu­nąć dole­gli­wo­ści (https://www.fizjoinformator.pl/pole-radiacyjne-fala-uderzeniowa-fala-wstrzasowa-ems/).

Jeżeli struk­tura roz­ście­gna jest nad­mier­nie roz­rze­dzona, lekarz może zale­cić poda­nie oso­cza boga­to­płyt­ko­wego w celu wywo­ła­nia jego prze­bu­dowy (https://www.fizjoinformator.pl/pro­lo­te­ra­pia–a-osocze-bogatoplytkowe-prp/).

Gdy jed­nak lecze­nie zacho­waw­cze nie przy­nosi poprawy nie­zbędny może się oka­zać zabieg chi­rur­gicz­nego usu­nię­cia ostrogi.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

5 thoughts on “Ostroga pię­towa

 1. Jak można leczyć ostrogę ultra­dź­wię­kami skoro z mecha­niki ich dzia­ła­nia odbi­jają się od struk­tur chrzęstno –kost­nych. Dwa laser o nikłej wła­ści­wo­ści dzia­ła­nia a trzy pole magne­tyczne które nie ma nama­cal­nych fizycz­nych wła­ści­wo­ści prze­bu­dowy struk­tury z jed­nej na drugą. Z doświad­cze­nia żadne z tych zabie­gów nigdy nie było sku­teczne. Naj­sku­tecz­niej jest zasto­so­wać fale ude­rze­niową do “odner­wie­nia” tkanki i manu­alne kruszenie(uciski pul­sa­cyjne sta­tyczne) oraz poprzeczne maso­wa­nie w celu sku­tecz­nej prze­bu­dowy kola­ge­no­wej. Tyle że pacjenta trzeba poin­for­mo­wać że nie ma co się pie­ścić tylko dzia­łać i cze­kać, włącz­nie z okre­so­wym potwier­dze­niem diagnostycznym(USG).

 2. Emilia Kurowska

  Ultra­dź­wię­kami, lase­rem i polem nie leczymy ostrogi pię­to­wej tylko stan zapalny roz­ścię­gna pode­szwo­wego powstały w wyniku draż­nie­nia przez ostrogę.Co do fali ude­rze­nio­wej uwa­żam, że jest bar­dzo skuteczna.

 3. Wszyst­kie zabiegi są nic nie­warte. Ostrogę swoją zli­kwi­do­wa­łam ćwi­cze­niami, roz­cią­ga­jąc ścię­gna. Doszłam do tego na zasa­dzie ana­lizy naszej ana­to­mii. W ciągu 2 tygo­dni już o ostro­dze zapo­mnia­łam (moi zna­jomi też), a mam zdję­cie RTG, potwier­dza­jące, że była. Wykrok jedna noga do przodu, druga wypro­sto­waną do tyłu. Trzy­mać się za fra­mugi drzwi i zgi­nać nogę tę, która jest z przodu i tak na zmianę (roz­cią­gać nogę tylną deli­kat­nie, aby sobie nie nade­rwać). Następ­nie pró­bo­wać na sto­jąco dotknąć czo­łem do kolan itp. Następ­nie sta­nąć w adi­da­sach na scho­dzie tak, aby pięta wisiała i naci­skać piętą do dołu z wyczu­ciem, czyli wszyst­kie ćwi­cze­nia nie­roz­cią­ga­jące , raz, 2 razy dzien­nie i po 2 tygo­dniach będzie po ostro­dze! Przy­czyna ostrogi tkwi w fizyce: sie­dzisz cały czas za biur­kiem ze zgię­tymi kola­nami, to ścię­gno ci się kur­czy i cią­gnie piętę, aż wyra­sta na niej kolec itd. Ćwi­cze­nia napra­wiają ścię­gna i wszystko wraca do normy :)

 4. Do Jola.
  Wła­śnie na RTG zdia­gno­zo­wano mi ostrogę pode­szwową i grzbie­tową.
  Boli jak cho­lera. Stwier­dze­nie o sie­dze­niu za biur­kiem jest śmieszne i doty­czy tylko Two­jego przy­padku. To dotyka wszyst­kich ja mam 40 lat jestem spa­wa­czem i nie sie­dzę za biur­kiem nawet minutę. Jutro idę z wyni­kiem do leka­rza i zoba­czymy co dalej.

 5. Moje ostrogi tor­tu­ro­wały mnie pół roku . Co tro­chę prze­szło, to się znowu odna­wiało ze zdwo­jona siłą . Byłam zroz­pa­czona i bez­silna. Rady leka­rzy były nic nie warte. Cią­gły stan zapalny odbie­rał mi chęci do cze­go­kol­wiek. Aż wyczy­ta­łam w inter­ne­cie, że bar­dzo sku­tecz­nym środ­kiem na ostrogi jest żel Biszo­lin, który kupi­łam w skle­pie zie­lar­skim . [Ważne aby to nie była pod­róbka.] Ponadto będąc w War­sza­wie wstą­pi­łam do sklepu dla bie­ga­czy a tam pra­cow­nicy dobrali mi odpo­wied­nie spe­cjalne wkładki do butów, które odpo­wied­nio pod­parły i odcią­żyły roz­cię­gno pode­szwowe http://www.sklepbiegacza.pl/akcesoria/wkladki_do_butow/superfeet_running_-_walking_blue
  Te dzia­ła­nia dopiero przy­nio­sły mi ulgę i wyle­czyły stan zapalny roz­cię­gna pode­szwo­wego . Oży­łam ale bez wkła­dek na dłuż­szą metę się nie wypusz­czam. Oczy­wi­stym powo­dem ostróg możne być oty­łość ale to nie zna­czy, że aby pozbyć się bólu z powodu ostróg trzeba od razu schud­nąć 25 kilo cho­ciaż na pewno nie zaszko­dzi. Zresztą ‘szczu­placzki’ też cier­pią z tego powodu. Zyczę zdro­wia :) bo ja swoje odzyskałam..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 + = dziewięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>