kolano na spr 2

Kolana na sprężynach

Kine­Spring to rodzaj sprę­żyny, którą wsz­cze­pia się pod skórę stawu kola­no­wego, w celu jego roz­war­cia. Takie mecha­niczne roz­su­nię­cie powierzchni sta­wo­wych umoż­li­wia ich trwałe odcią­że­nie, dając moż­li­wo...

… z powodu picia napo­jów typu cola w Ame­ryce umiera każ­dego roku 25000 ludzi. To wie­cej niż z powodu nar­ko­ty­ków.  Na całym świe­cie napoje tego typu przy­czy­niają się do śmierci 180 tysięcy osób dorosłych....