szyna_cpm_1

Szyna CPM.

Zasto­so­wa­nie szyny CPM w pro­ce­sie rehabilitacji. Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego. Jej zasto­so­wa­nie jest korzystne w uspra...
apitoksynoterapia

Api­tok­sy­no­te­ra­pia

Api­tok­sy­no­te­ra­pia–czyli kura­cja psz­cze­lim jadem. Sto­so­wana jest w lecze­niu zapa­leń, bólów krę­go­słupa, zmian zwy­rod­nie­nio­wych, ner­wo­bóli. Sto­suje się od 10 użą­dleń dzien­nie, stop­niowo zwięk­sza­ją...