zrosty

Zro­sty pooperacyjne.

Zro­sty poope­ra­cyjne wystę­pują nawet u 93 % ope­ro­wa­nych pacjen­tów. Eks­perci uwa­żają, że są obec­nie naj­pow­szech­niej­szym powi­kła­niem po zabie­gach w obrę­bie jamy brzusz­nej. Zro­sty są wyni­kiem nie­pra­wi...