..krew fak­tycz­nie może zamar­z­nąć w żyłach? a wła­sci­wie stę­żeć, np. u osób ze zwięk­szoną krze­pli­wo­ścią. Naukowcy udo­wod­nili, ze osoby z natury lękliwe mają zwięk­szoną krzpli­wość, co zwiękza ryzyko wystą­pie...
kyfo

Kyfo­pla­styka

Kyfo­pla­styka (podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka)  polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Tu jed­nak zostaje naj­pierw wyko­rzy­stany nie­wielki balon orto­pe­dyczny, który pod dużym ciśnie­niem pod­nosi zł...