Rukiew wodna

                                                                                                    Do grona pole­ca­nych przez nas super [...]
nawyk

Poko­chać zdrowe

U ludzi, któ­rzy długo spo­ży­wają nie­zdrowe jedze­nie, wykszta­łaca się uza­leż­nie­nie od sub­stan­cji sma­ko­wych w nim zawar­tych, które utrud­nia przej­ście na pra­wi­dłową dietę. Zdrowe pokarmy są przez nich trak­...
papaya

Aniel­ski owoc

Papaja, czyli Melo­no­wiec wła­ściwy (Carica papaya L.), pocho­dzi z Ame­ryki Połu­dnio­wej, Środ­ko­wej i połu­dnio­wych rejo­nów Ame­ryki Pół­noc­nej. Zwana jest także aniel­skim owo­cem, ze względu na swoje wręcz ‘’an...