papaya

Aniel­ski owoc

Papaja, czyli Melo­no­wiec wła­ściwy (Carica papaya L.), pocho­dzi z Ame­ryki Połu­dnio­wej, Środ­ko­wej i połu­dnio­wych rejo­nów Ame­ryki Pół­noc­nej. Zwana jest także aniel­skim owo­cem, ze względu na swoje wręcz ‘’an...