nikiel

Szko­dliwe kolczyki

Naukowcy z Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego udo­wod­nili zależ­ność mię­dzy wcze­snym prze­kłu­wa­niem uszu u małych dziew­czy­nek a póź­niej­szym roz­wo­jem alergii. Coraz czę­ściej matki prze­kłu­...