Reha­bi­li­ta­cja przed­ope­ra­cyjna– strata czasu czy inwe­sty­cja na przyszłość?

Knee-rehab

Wszy­scy wiemy, że reha­bi­li­ta­cja po ope­ra­cji to koniecz­ność, ale dziś chcia­ła­bym się zająć rów­nie waż­nym ele­men­tem jakim jest reha­bi­li­ta­cja przed zabie­giem doty­czą­cym stawu kolanowego.

Nie ma to zna­cze­nia czy będziesz mieć rekon­struk­cję wię­za­dła, szy­cie łąkotki, czy zabieg doty­czący chrząstki. Przed każdą z tych inter­wen­cji reha­bi­li­ta­cja powinna być sta­łym ele­men­tem. Po co???? A po to, żebyś po ope­ra­cji szyb­ciej wró­cił do samo­dziel­no­ści, aktyw­no­ści dnia codzien­nego i sportu.

Nie każdy może z miej­sca prze­biec mara­ton. Dla­czego? Bo wymaga on dużego wysiłku i przy­go­to­wa­nia. U ¾ pacjen­tów tra­fia­ją­cych do mnie po ope­ra­cji widać, że nie byli do niej przy­go­to­wani. Wia­domo. Cza­sem nie ma czasu bo jest uraz i hop na stół. Ok. Tu nie było kiedy się reha­bi­li­to­wać, ale uwierz­cie mi na słowo, że wiele osób mogło a nie zro­biło tego.

No dobrze.

To teraz parę słów o tym co nam daje takie przy­go­to­wa­nie do operacji:

  • Cel numer jeden to edu­ka­cja pacjenta. To tu jest czas na zada­nie wszyst­kich pytań: po co?; na co?;dlaczego? Wycho­dząc z gabi­netu leka­rza cza­sem jeste­śmy tak prze­ra­żeni, że nawet do końca nie wiemy co nam będą robić. Wra­casz do domu , odpa­lasz  dr Google i z tego co pamię­tasz lecisz po forach inter­ne­to­wych i szu­kasz. I czę­sto gęsto nadal nie wiesz co i jak. A możesz iść do reha­bi­li­tanta, który pomoże.

 

  • Cel numer 2 to przy­go­to­wa­nie Two­jego narządu ruchu do pod­ję­cia pracy po ope­ra­cji. Przy­kład? Pro­szę bar­dzo. Mogę je mno­żyć. Zanik mię­śnia czwo­ro­gło­wego. Przy­kurcz zgię­ciowy ( brak wypro­stu). Brak peł­nego zgię­cia. To wła­śnie teraz jest czas na to, żeby wzmoc­nić to co słabe, roz­cią­gnąć to co przy­kur­czone, nauczyć się cho­dzić o kulach, przy­go­to­wać ciało do tego co będzie robić bez­po­śred­nio po ope­ra­cji.              Pyta­nie. Po co wzmac­niać mię­sień czwo­ro­głowy, skoro po ope­ra­cji i tak zanika? Otóż po to, że jest coś takiego jak pamięć mię­śniowa i mię­sień wcze­śniej ćwi­czony szyb­ciej i spraw­niej podej­mie pracę po ope­ra­cji niż taki, który nic nie robił. Wielu pacjen­tów po ope­ra­cji w ogóle nie umie mię­śnia napiąć, a po samym czwo­ro­gło­wym pozo­staje nic, dziura, lej po bom­bie. Warto przed ope­ra­cją ćwi­czyć, wspo­móc się elek­tro­sty­mu­la­cją i odbu­do­wać mię­sień tyle ile to tylko możliwe.

 

  • Nauczysz się ćwi­czeń, które będziesz mógł robić bez­po­śred­nio po ope­ra­cji, co pozwoli także na szyb­szą walkę z obrzę­kiem. Reha­bi­li­tant nauczy Cię cho­dzić o kulach, nie tylko po pro­stej, ale także po scho­dach. Powie czego nie robić i na co uważać.

 

  • Będziesz pra­co­wał nad prze­wró­ce­niem pra­wi­dło­wej rucho­mo­ści stawu, czyli peł­nego zgię­cia i wypro­stu. Ma to duże zna­cze­nie przed pla­no­wa­nymi zabie­gami rekon­struk­cji wię­za­deł czy łąkotek.

 

  • Jeśli po ope­ra­cji będzie Ci potrzebny sta­bi­li­za­tor reha­bi­li­tant pomoże Ci dobrać odpowiedni,dopasuje do Two­jej koń­czyny i nauczy Cię jak się nim posl­łu­gi­wać i jak w nim funkcjonować.

To wszystko razem sprawi, że okres rekon­wa­le­scen­cji będzie dużo krót­szy, Ty spraw­niej­szy, mądrzej­szy i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej zadowolony.

Pomyśl o tym czy warto.

 

Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej na temat ope­ra­cji to zaj­rzyj tu:    https://www.fizjoinformator.pl/operacja-dont-panic/

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Jeżeli potrzebna Ci szyna CPM to zapra­szam do Szynoteki.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM– www.szy­no­teka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 4 = pięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>