wiesiolek

Wie­sio­łek

Ta nie­po­zorna, polna roślina ma nie­po­spo­lite wła­ści­wo­ści. Naj­więk­sze dobro kryje się w jego malut­kich nasion­kach. Wytła­czany z nich olej zawiera duże ilo­ści nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo...