opaska

Opa­ska Nike+FuelBand

Opa­ska Nike+FuelBand posiada akce­le­ro­metr, który na bie­żąco infor­muje o efek­tach każ­dej czyn­no­ści dnia codzien­nego. Przy­rząd w postaci bran­so­letki prze­zna­czo­nej do nosze­nia na nad­garstku, poka­zuje nas...
rzepka

Rzepka.

Jest to spłasz­czona, trój­kątna, z zaokrą­glo­nymi brze­gami kość, włą­czona w ścię­gno mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda. W kwe­stii pocho­dze­nia rzepki panują dwa poglądy. Jedni auto­rzy przy­chy­lają się ku zda­niu, że ...