hyalofast

Hyalo­fast– co to jest?

Mówiąc naj­pro­ściej Hyalo­fast to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.   Za pomocą tego bio­ma­te­riału można rekon­stru­ować ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne stawu kola­no­weg...
kolano skoczka orteza

Kolano skoczka– lecze­nie zachowawcze.

Różne metody postę­po­wa­nia tera­peu­tycz­nego sto­suje się w zależ­no­ści od stop­nia zaawan­so­wa­nia choroby.   Począt­kowo, powinno się względ­nie zmniej­szyć obcią­ża­nie ścię­gna. Nie trzeba cał­ko­wi­cie wyeli­mi...
seniorzy

Tre­ning dla Seniorów.

Teo­re­tycz­nie czło­wiek powi­nien doży­wać 110–120 lat. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak tylko nie­liczna grupa ma oka­zję świę­to­wać 90 uro­dziny. Jedni mówią, że sta­rze­jemy się od uro­dze­nia, inni, że po 35 roku życi...