rzepka

Rzepka.

Jest to spłasz­czona, trój­kątna, z zaokrą­glo­nymi brze­gami kość, włą­czona w ścię­gno mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda. W kwe­stii pocho­dze­nia rzepki panują dwa poglądy. Jedni auto­rzy przy­chy­lają się ku zda­niu, że ...