oko

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka naj­czę­ściej powstaje u osób długo pra­cu­ją­cych przy kom­pu­te­rze, prze­by­wa­ją­cych w pomiesz­cze­niach kli­ma­ty­zo­wa­nych lub zady­mio­nych. Pro­wa­dzi to do nie­wy­star­cza­ją­cego nawil­że­n...
imbir

Król Imbir.

Imbir jest jedną z tych roślin, bez któ­rych wiele naro­dów nie wyobraża sobie życia. Wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze imbiru są powszech­nie wyko­rzy­sty­wane w Azji, na Wyspach Oce­anu Spo­koj­nego, w Indiach, Ame­ryce Połu­...