… naj­now­sze  wyniki badań nad sub­stan­cjami wydzie­la­nymi przez pijawki wyko­rzy­stuje się min. do bez­ope­ra­cyj­nego powięk­sza­nia penisa? nie­stety spo­sób ten jest chro­niony pra­wem patentowym....

..krew fak­tycz­nie może zamar­z­nąć w żyłach? a wła­sci­wie stę­żeć, np. u osób ze zwięk­szoną krze­pli­wo­ścią. Naukowcy udo­wod­nili, ze osoby z natury lękliwe mają zwięk­szoną krzpli­wość, co zwiękza ryzyko wystą­pie...

.. ponad połowa Pola­ków codzien­nie je mięso? wege­ta­ria­nie sta­no­wią tylko 4 % naszego społeczeństwa.