nawyk

Poko­chać zdrowe

U ludzi, któ­rzy długo spo­ży­wają nie­zdrowe jedze­nie, wykszta­łaca się uza­leż­nie­nie od sub­stan­cji sma­ko­wych w nim zawar­tych, które utrud­nia przej­ście na pra­wi­dłową dietę. Zdrowe pokarmy są przez nich trak­...
nikiel

Szko­dliwe kolczyki

Naukowcy z Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego udo­wod­nili zależ­ność mię­dzy wcze­snym prze­kłu­wa­niem uszu u małych dziew­czy­nek a póź­niej­szym roz­wo­jem alergii. Coraz czę­ściej matki prze­kłu­...