SIRIO

sirio1SIRIO to uni­kalne urzą­dze­nie do fizy­ko­te­ra­pii gene­ru­jące fale aku­styczne o czę­sto­tli­wo­ści 38 kHz. Ta rewo­lu­cyjna tera­pia działa na zasa­dzie połą­cze­nia zja­wisk kawi­ta­cji oraz efektu ter­micz­nego. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu meta­bo­lity nocy­cep­tywne są usu­wane z orga­ni­zmu, co przy­spie­sza pro­ces rege­ne­ra­cji oraz wywo­łuje pozy­tywne efekty terapeutyczne.

Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia wyko­rzy­sty­wana w apa­ra­cie SIRIO spra­wia, że efekty tera­peu­tyczne uzu­peł­niają się potę­gu­jąc lecz­ni­cze dzia­ła­nia. Kil­ku­mi­nu­towy zabieg sku­tecz­nie wpływa na układ mięśniowo-szkieletowy zwięk­sza­jąc miej­scową prze­mianę mate­rii oraz przy­spie­sza­jąc usu­wa­nie jej meta­bo­li­tów. Efekt ten daje szybką i trwałą rege­ne­ra­cję tka­nek mięk­kich. Tera­pia SIRIO zale­cana jest zarówno w prze­wle­kłych, jak i ostrych sta­nach zapal­nych, zwap­nie­niach, ura­zach oraz innych scho­rze­niach zwią­za­nych z ukła­dem narządu ruchu.

Pozy­tywne rezul­taty są uzy­ski­wane czę­sto już przy pierw­szym zabiegu, a pacjenci odczu­wają znaczną poprawę w postaci zmniej­sze­nia napię­cia tka­nek mięk­kich w oko­li­cach wyko­ny­wa­nego zabiegu.


Wska­za­nia:

– zerwa­nia i uszko­dze­nia mię­śni
– przy­kur­cze mię­śni
– wap­nie­jące zapa­le­nie ścię­gien
– scho­rze­nia ścię­gien
– zapa­le­nie wię­za­dła wła­ści­wego rzepki
– skost­nie­nia pozasz­kie­le­towe
– pubal­gia
– zapa­le­nia nad­kłykci i łokieć teni­si­sty
– zapa­le­nie roz­cię­gna pode­szwo­wego
– ostrogi pię­towe i bóle oko­lice pięty
– dre­naż i wyci­sze­nie mię­śni
– obrzęki i krwiaki

Jeśli chciał­byś na ten temat wie­dzieć wię­cej , lub jesteś zain­te­re­so­wany kup­nem Sirio to pro­szę  o kon­takt na nr tel 508372423

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem + 9 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>