Zakwa­sze­nie — prawda czy mit?

http://dogtheblog.net/?dog=antibiotics-for-sale-online zakwaszenieOstat­nio bar­dzo modne są różne teo­rie o zakwa­sze­niu orga­ni­zmu. Gło­szą one, że każde zabu­rze­nie gospo­darki kwasowo-zasadowej orga­ni­zmu może wywo­ły­wać różne dole­gli­wo­ści, jak np. nie­straw­ność, obni­że­nie odpor­no­ści, osła­bie­nie, kro­sty, cel­lu­li­tis, nad­wagę, depre­sję itd.

lopinavir coronavirus tablets Wg danych inter­ne­to­wych 80 % Pola­ków ma zabu­rzona rów­no­wagę kwasowo-zasadową.

ritonavir coronavirus buy Winna jest temu nie­od­po­wied­nia dieta, nad­waga, brak ruchu, stres itp. Naj­bar­dziej szko­dliwe, czyli naj­moc­niej zakwa­sza­jące, są potrawy mię­sne, cukier, nabiał i tłusz­cze. W celu odkwa­sze­nia orga­ni­zmu należy więc przejść na zdrową dietę, bogatą w cytrusy, warzywa, mąkę razową, czyli ogól­nie pra­wi­dłową. Ponie­waż dla więk­szo­ści ludzi nie jest to takie pro­ste, pro­du­cenci suple­men­tów pole­cają wiele spe­cy­fi­ków, mają­cych przy­spie­szyć odkwaszenie.

go to site Nor­malne pH orga­ni­zmu wynosi 7,35–7,45, a żeby ten stan naru­szyć potrzeba zatru­cia, a nie tylko źle zbi­lan­so­wa­nej diety. Ponad to wynik bada­nia musi doty­czyć krwi, a nie moczu. Gdy pH krwi spad­nie poni­żej 7,35 wystę­puje cho­roba zwana kwa­sicą, naj­czę­ściej w prze­biegu cukrzycy, cho­rób nerek czy zatru­cia alko­ho­lowgo i leczy się ją far­ma­ko­lo­gicz­nie w szpi­talu, a nie suple­men­tami w domu. Wg wielu leka­rzy i naukow­ców teo­rie zakwa­sze­nia nie są niczym innym jak tylko próbą wyłu­dze­nia pie­nię­dzy na kolejne nie­po­trzebne suplementy.

source site  

ritonavir pills A.W.

follow Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

2 thoughts on “Zakwa­sze­nie — prawda czy mit?

  1. http://kirosushi.es/?kaletra=kaletra-lopinavir Firmy far­ma­ceu­tyczne bazują na ludz­kiej nie­wie­dzy. Czer­pią zyski z zatru­wa­nia nas. Ból jest czę­sto obja­wem cho­roby tego,że coś nie­do­brego dzieje się z naszym orga­ni­zmem. Bio­rąc na wszyst­kie dole­gli­wo­ści suple­menty, likwi­du­jemy nie cho­robę tylko tuszu­jemy objawy cho­roby. Bez widocz­nych obja­wów cho­roby ludzie nadal będą cho­ro­wać i zaży­wać wciąż nowe spe­cy­fiki. My będziemy cho­ro­wać a Oni będą się boga­cić. Trzeba regu­lar­nie się badać aby wie­dzieć co tak naprawdę się z nami dzieje i jak temu zapobiegać.

Dodaj komentarz

ritonavir coronavirus dosing Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

http://nycplugged.com/?ka=kaletra-storage

kaletra hiv medication

kaletra covid 19 buy online

was ist lopinavir
7 × = sześćdziesiąt trzy

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>