93499_jajka_oczy

Jajka

Mamy Wiel­ka­noc więc muszą być i jajka. Obecne już w kul­tu­rach sta­ro­żyt­nych, były sym­bo­lem reli­gij­nym, zwią­za­nym z cudem życia, naro­dzin, odrodzenia. Naj­star­sze przy­kłady ich deko­ro­wa­nia liczą ponad 50...
ból 1

Ból

Czy wie­cie, które ludz­kie organy nie odczu­wają bólu? Otóż mózg i wątroba, gdyż jako jedyne  nie posia­dają recep­to­rów bólo­wych. W pozo­sta­łych  obsza­rach ciała posia­damy ok.3 mln nocy­cep­to­rów, czyli recep­to­...