larwy5

Lar­wo­te­ra­pia

Już w sta­ro­żyt­no­ści wyko­rzy­sty­wano larwy owa­dów do oczysz­cza­nia brud­nych ran, a póź­niej metodę tą sto­so­wano z powo­dze­niem także na fron­tach wojen­nych, zwłasz­cza w walce z rop­niami, zgo­rze­lami, opa­r...
eyeworm425

Hiru­do­te­ra­pia

 Hiru­do­te­ra­pia to lecze­nie pijaw­kami. Ich malunki zna­le­ziono w Egip­skich gro­bow­cach sprzed 1500 lat p.n.e. Chiń­skie pisma z I wieku n.e. opi­sują ich medyczne zasto­so­wa­nie, a kro­niki podaja, iż napo­leon ...