Lokiec te

Staw łokciowy-budowa.

Staw łok­ciowy jest sta­wem zło­żo­nym o skom­pli­ko­wa­nej budo­wie. W jego skład wcho­dzą trzy współ­dzia­ła­jące połą­cze­nia sta­wowe, oto­czone wspólną torebką stawową: - staw ramienno-łokciowy - staw ramienno-promi...