nadgarstek

Nad­gar­stek.

Nad­gar­stek cha­rak­te­ry­zuje się bar­dzo skom­pli­ko­waną budową ana­to­miczną, która przy­spa­rza wielu pro­ble­mów w razie stłu­cze­nia lub zła­ma­nia tej czę­ści ręki. Zamiast jed­nej główki i panewki sta­wo­wej, j...