Zro­sty pooperacyjne.

3468698749_714aac3663Zro­sty poope­ra­cyjne wystę­pują nawet u 93 % ope­ro­wa­nych pacjen­tów. Eks­perci uwa­żają, że są obec­nie naj­pow­szech­niej­szym powi­kła­niem po zabie­gach w obrę­bie jamy brzusz­nej.
Zro­sty są wyni­kiem nie­pra­wi­dło­wego — cho­ciaż natu­ral­nego — łącze­nia się tka­nek, mię­dzy któ­rymi powstają włók­ni­ste zbli­zno­wa­ce­nia. W pro­ce­sie goje­nia się rany powstaje bli­zna, która jest zja­wi­skiem pra­wi­dło­wym. Jed­nak gdy tkanki zra­stają się pato­lo­gicz­nie to two­rzą się zro­sty. Pierw­sze tego typu połą­cze­nia wykształ­cają się już kilka godzin po ope­ra­cji, z bie­giem czasu się utrwa­lają.
Mogą powo­do­wać cią­gnię­cia, bóle, zabu­rze­nia czu­cia czy ukrwie­nia oraz ogra­ni­cze­nia ruchu – w zależ­no­ści od miej­sca powsta­nia.
W orto­pe­dii zda­rzają się zro­sty około– i wewnątrz­sta­wowe, które czę­sto pro­wa­dzą do potęż­nych ogra­ni­czeń rucho­wych. Jeśli nie przy­wró­cimy pra­wi­dło­wych sto­sun­ków ana­to­micz­nych i nie roz­ćwi­czymy stawu czę­sto koń­czy się to powtórną artro­sko­pią i chi­rur­gicz­nym prze­ci­na­niem zrostów.

Pro­fi­lak­tyka prze­ciw­zro­stowa:
– dobra­nie odpo­wied­niej tech­niki ope­ra­cyj­nej (spo­sób cię­cia, rodzaj szwów)
– sto­so­wa­nie barier mecha­nicz­nych (błona chi­rur­giczna, oksy­do­wana rege­ne­ro­wana celu­loza czy folia fibry­nowa wpro­wa­dzana przez chi­rurga na koniec zabiegu pomię­dzy tkanki mięk­kie)
– kwas hia­lu­ro­nowy (w postaci żelu wstrzy­ki­wa­nego w miej­sce ope­ro­wane w celu odse­pa­ro­wa­nia od sie­bie tkanek)

Po zabiegu:
– jak naj­szyb­sza mobi­li­za­cja bli­zny i tka­nek oko­licz­nych
– ewen­tu­alne zry­wa­nie zro­stów pod­skór­nych (fizjo­te­ra­peuta, lekarz)
– sto­so­wa­nie maści wpły­wa­ją­cych na este­tykę bli­zny (po kon­sul­ta­cji z leka­rzem, np.Contractubex, Cepan, Kelo­cote itp.)

 

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Jeśli potrzebna Ci szyna CPM to zapra­szam do Szynoteki

Szy­no­teka — wypo­ży­czal­nia szyn CPM– www.szy­no­teka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ cztery = 10

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>