Aniel­ski owoc

papayaPapaja, czyli Melo­no­wiec wła­ściwy (Carica papaya L.), pocho­dzi z Ame­ryki Połu­dnio­wej, Środ­ko­wej i połu­dnio­wych rejo­nów Ame­ryki Pół­noc­nej. Zwana jest także aniel­skim owo­cem, ze względu na swoje wręcz ‘’aniel­skie’’ wła­ści­wo­ści. Zawiera bowiem nie­wiele kalo­rii (38 na 100 g owocu), dużo karo­te­nów, wit C, A i B, oraz mnó­stwo enzy­mów zbli­żo­nych w dzia­ła­niu do tych pro­du­ko­wa­nych przez ludzki orga­nizm, min. papa­inę i bro­me­la­inę, zaś izo­zyna wyka­zuje wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­palne i bak­te­rio­bój­cze oraz regu­luje pro­cesy meta­bo­liczne. Natu­ralne utle­nia­cze zawarte w miąż­szu i skórce prze­ciw­dzia­łają stre­sowi oksy­da­cyj­nemu. Dla­tego lud­ność Ame­ryki, gdzie papaja rośnie w natu­ral­nych warun­kach, zwie jej drzewo ‘’drze­wem zdro­wia’’, a owoc sto­suje w lecze­niu scho­rzeń prze­wodu pokar­mo­wego, np. wrzody żołądka, jelito draż­liwe, zapar­cia, bie­gunki, zgaga itp. Uważa się, że papaja łago­dzi stany zapalne w orga­ni­zmie i infek­cje. Papaja jest owo­cem dobrze wpły­wa­ją­cym na męską płod­ność (ze względu na zawar­tość argi­niny), pomaga rów­nież szyb­ciej odbu­do­wać pra­wi­dłową florę bak­te­ryjną po kura­cji anty­bio­ty­ko­wej. Bogac­two błon­nika pozwala na obni­że­nie złego cho­le­ste­rolu we krwi, a wita­mina C i E oraz karo­te­no­idy zapo­bie­gają jego utle­nia­niu i chro­nią układ krwio­no­śny, a fibryny uspraw­niają pro­ces krzep­nię­cia krwi. Papaja może być bar­dzo efek­tywna w zwal­cza­niu cięż­kich cho­rób takich jak cukrzyca, a jedze­nie papai każ­dego dnia może pomóc redu­ko­wać wagę. Dr Nam Dang z Uni­wer­sy­tetu Flo­rydz­kiego i wsp. wyka­zali, że wyciąg z liści papai wzmaga pro­duk­cję czą­ste­czek sygna­ło­wych – cyto­kin typu Th1, co hamuje wzrost guzów nowo­two­ro­wych. Ponadto wyż­szość papai nad innymi owo­cami w kwe­stii ochrony przed nowo­two­rami dostrze­żemy w bada­niach przed­sta­wio­nych w Inter­na­tio­nal Jour­nal of Food Science and Nutri­tion. Nasiona papai nie tylko mogą chro­nić przed infek­cjami, a nawet mogą pomóc w pozby­ciu się paso­ży­tów jeli­to­wych. Wg Naseem, około 76,7% dzieci w Nige­rii pozbyło się paso­ży­tów jeli­to­wych pijąc po pro­stu sok z nasion papai przez 7 dni. Ziarna papai mają ostry, wyra­zi­sty smak, dla­tego mieli się je i czę­sto wyko­rzy­stuje jako zamien­nik czar­nego pie­przu, ale nie powinny spo­ży­wać kobiety w ciąży, ponie­waż mogą one wywo­łać uszko­dze­nia płodu. Bada­nia na zwie­rzę­tach potwier­dziły to dzia­ła­nie. Wpływu takiego nie ma doj­rzały owoc. Papaja, podob­nie jak banany i awo­kado, zawie­rają w swoim skła­dzie związki, które wywo­łują aler­gie krzy­żową z latek­sem. Czyli, jeżeli ktoś ma aler­gię na lateks, naj­praw­do­po­dob­niej ma i na papaję.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery − 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>