Szyna CPM.

szyna_cpm_1

Zasto­so­wa­nie szyny CPM w pro­ce­sie rehabilitacji.

Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego. Jej zasto­so­wa­nie jest korzystne w uspraw­nia­niu stawu po róż­no­ra­kich zabie­gach ope­ra­cyj­nych, jak rów­nież w okre­sie mobi­li­za­cji stawu po prze­by­tym lecze­niu zacho­waw­czym w opa­trunku gip­so­wym.
Szyna CPM daje moż­li­wość cią­głej, bier­nej pracy koń­czyny dol­nej. Pręd­kość ruchu, jak rów­nież sto­su­nek pracy do odpo­czynku regu­lo­wa­nesą indy­wi­du­al­nie. Urzą­dze­nie jest pro­ste w obsłu­dze, a reha­bi­li­ta­cja przy jego pomocy staje się przy­jemna.
Ćwi­cze­nia przy uży­ciu szyny CPM mają zatem pozy­tywny wpływ na pod­rzy­ma­nie oraz poprawę spraw­no­ści mię­śni oddzia­łu­jąc na ich dłu­gość, ela­stycz­ność oraz rucho­mość.
Fizjo­lo­giczne zna­cze­nie ćwi­czeń bier­nych polega na wspo­ma­ga­niu dzia­ła­nia mecha­ni­zmu tzw. pompy
mię­śnio­wej, powo­du­jąc spraw­niej­szy odpływ krwi żyl­nej z obwodu, co zapo­biega obrzę­kom zasto­ino­wym. Zyskuje na tym odży­wia­nie tka­nek obwo­do­wych, mię­śni i tore­bek sta­wo­wych.
Wska­za­nia do reha­bi­li­ta­cji przy pomocy szyny CPM są bar­dzo sze­ro­kie, naj­j­waż­niej­sze z nich to:
– reha­bi­li­ta­cja po implan­ta­cji endo­pro­tez,
– mobi­li­za­cja stawu po dłu­go­trwa­łym unie­ru­cho­mie­niu np. w gip­sie lub orte­zie,
– oste­oto­mie korek­cyjne,
– wszel­kie ope­ra­cje z zespo­le­niem kości ( z moż­li­wo­ścią ćwi­czeń ),
– po zabie­gach artro­sko­po­wych,
– kon­tu­zje i skrę­ce­nia sta­wów,
– zabiegi na tkan­kach mięk­kich w oko­licy sta­wów
– opa­rze­nia
–inne.

www.szynoteka.pl
Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery + = 11

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>