rozsciegno

Ostroga pię­towa

Ostrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zlo­ka­li­zo­wane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości...
osteo puzel

Oste­opo­roza — zło­dziej kości

Oste­opo­roza – zwana jest także ‘’cichym zło­dzie­jem kości’’, ponie­waż nie daje obja­wów bólo­wych, a pro­wa­dzi do zła­mań i poważ­nych powikłań. Oste­opo­roza jest cho­robą meta­bo­liczną kości, obja­wia­jącą się ut...