Hiru­do­te­ra­pia

follow link pijawki Hiru­do­te­ra­pia to lecze­nie pijaw­kami. Ich malunki zna­le­ziono w Egip­skich gro­bow­cach sprzed 1500 lat p.n.e. Chiń­skie pisma z I wieku n.e. opi­sują ich medyczne zasto­so­wa­nie, a kro­niki podaja, iż napo­leon kazał spro­wa­dzic z Węgier 6 mln tych stwo­rzen do lecze­nia swo­jej armii.

kaletra online store Jesz­cze 40 lat temu można je było kupić w aptece, potem znik­nęły jako relikt zaco­fa­nia. Sta­wia­nie pija­wek jest dziś nawet refun­do­wane w kra­jach takich jak USA, Fran­cja, Kanada, Rosja czy Anglia.

click Pijawka ma  120 mm dłu­go­ści i ok.600 ząb­ków, któ­rymi wgryza się w ciało żeby pić krew.

see url Wraz ze ślina wpro­wa­dza do orga­ni­zmu hiru­do­związki, min. hiru­dynę, która zapo­biega krzep­nię­ciu krwi, anty­bio­tyki, sub­stan­cje prze­ciw­za­palne, znie­czu­la­jące, prze­ciw­o­brzę­kowe i roz­kła­da­jące ist­nie­jące już skrzepy.

buy zithromax without presc Za ich pomocą leczy się z powo­dze­niem cho­roby układu krwio­no­śnego, odde­cho­wego, pokar­mo­wego, wątroby, wysoki cho­le­ste­rol, zapa­le­nia sta­wów, aler­gie, cho­roby skórne, hemo­ro­idy, żylaki, bez­pło­dość, rwę kul­szową, impo­ten­cję i agresję.

kaletra buy uk Oprócz hiru­dyny i sub­stan­cji znie­czu­la­ją­cych, pijawka wpusz­cza do orga­ni­zmu ponad 60 roz­po­zna­nych sub­stan­cji o walo­rach lecz­ni­czych. Pijawki pro­du­kuja też endor­finy, dopa­mine i sero­to­ninę, dzięki czemu znaj­dują zasto­so­wa­nie w lecze­niu depre­sji i nerwic.

click W tera­pii sto­suje się pijawki pocho­dzące z hodowli labo­la­to­ryj­nych. Pod­czas jed­nej sesji przy­sta­wia się od 4 do 20 pija­wek, co zaj­muje około 30 minut. Uką­sze­nia nie bolą.

Koszt zabiegu to 50–150 zł + 20 zł za każdą wyko­rzy­staną pijawkę. Po zabiegu każda z nich jest uty­li­zo­wana. Efekt lecz­ni­czy zależy od sta­dium cho­roby, wieku i płci pacjenta. Naj­czę­ściej hiru­do­te­ra­pię sto­suje się w lecze­niu żyla­ków, zakrze­pów, obrzę­ków, nad­ci­śnie­nia, trudno goją­cych się ran, krwia­ków, migren i zapa­le­nia stawów.

Pijawki są wybredne i nie przy­sy­sają się do ciała, które im nie sma­kuje. Dla­tego przed zabie­giem hiru­do­te­ra­pii należy zre­zy­gno­wać z per­fum, dez­odo­ran­tów i pale­nia papierosów.

W kosme­tyce prak­ty­kuje się tzw. lifting pijawkami.

Wię­cej infor­ma­cji na www.pijawki.org

 

 

A.W.

lopinavir coronavirus pills Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : http://webgoogly.net/?zi=buy-z-packs-online    kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć × 9 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>