…opryszczka naj­czę­ściej jest wywo­ły­wana przez wirus Her­pes sim­plex (HSV-1), któ­rego nosi­cie­lami jest aż  9 na 10 ludzi. Ale cho­rują tylko ci, u któ­rych gen IL28b wystę­puje w zmu­to­wa­nej postaci. http://www....