Oste­oar­troza sta­wów krę­go­słupa (OA)

osteofityOste­oar­troza (OA) jest powszech­nie wystę­pu­jącą cho­robą zwy­rod­nie­niową sta­wów. Cha­rak­te­ry­zuje się roz­rze­dze­niem struk­tury chrząstki sta­wo­wej, następ­nie pęka­niem i obumie­ra­niem tkanki pod­chrzęst­nej. W tak zmie­nio­nej tkance czę­sto powstają cysty. Naj­czę­ściej towa­rzy­szą temu zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze brze­gów stawu, czyli oste­ofity.             W tkance chrzęst­nej kola­gen ulega degra­da­cji, zmie­nia się gospo­darka che­miczna komó­rek, co w efek­cie pro­wa­dzi do obrzmie­nia. W nie­któ­rych przy­pad­kach che­mizm komó­rek jest pato­lo­gicz­nie tak zmie­niony, że chrząstka szkli­sta (sta­wowa) zostaje zastą­piona przez chrząstkę włók­ni­stą, która nie speł­nia wyma­gań pracy dla powierzchni stawowych.

W torebce sta­wo­wej powstają zwłók­nie­nia a fałdy błony mazio­wej są na ogół prze­ro­śnięte i nie­ela­styczne, co może pro­wa­dzić do wkli­no­wy­wa­nia się do wnę­trza stawu.

Oste­oar­troza może prze­bie­gać bez­ob­ja­wowo lub bólem i postę­pu­ją­cym usztyw­nie­niem sta­wów. Jest pro­ce­sem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla ludzi po 50 roku życia, jeśli cho­dzi o krę­go­słup przyj­muje się, że doty­czy 90% ludzi star­szych. Roz­po­czyna się już po 25 roku życia w sta­wach mię­dzy­wy­rost­ko­wych, w postaci bez­ob­ja­wo­wego włók­nie­nia chrząstki.

Około 45 roku życia zmiany zaczy­nają dawać dole­gli­wo­ści z odcinka lędź­wio­wego, co jest skut­kiem dużych obcią­żeń przy ruchach zgi­na­nia i prostowania.

Powta­rza­jące się przy prze­cią­że­niach mikro­urazy lub poje­dyn­cza poważna kon­tu­zja, pro­wa­dząca do desta­bi­li­za­cji stawu, są naj­częst­szymi kata­li­za­to­rami dla roz­po­czę­cia pro­cesu zwy­rod­nie­nio­wego. Oste­oar­troza sta­wów mię­dzy­wy­rost­ko­wych jest praw­do­po­dob­nie efek­tem prze­cią­żeń wyni­ka­ją­cych ze zwę­że­nia krążka mię­dzy­krę­go­wego i postawy lordotycznej.

Pro­fi­lak­tyka oste­oar­trozy to przede wszyst­kim utrzy­my­wa­nie pra­wi­dło­wej postawy i wagi ciała oraz roz­sądne dobie­ra­nie obciążeń.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× osiem = 56

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>